Navigácia

Prioritná os:  Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:   Zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

V rámci vyššie uvedenej úlohy získalo mesto a gmina Szczawnica finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu Euroregiónu Tatry Interreg V -A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Rozpočet mikroprojektu

Európsky fond regionálneho rozvoja – 29 063,85 €

Štátny rozpočet – 1 709,63 €

Vlastný vklad MiG Szczawnica – 3 419,29 €

Spolu rozpočet projektu: 34 192,77 €

 

Mesto Spišská Belá je nefinančný partner projektu.

Opis mikroprojektu

Cieľom projektu je zachovať a sprístupniť širokej skupine záujemcov kultúrne dedičstvo pohraničia v oblasti Szczawnice a Spišskej Belej organizovaním dvojdňových workshopov v oblasti folklóru a etnografie pre členov folklórnych skupín zo Szczawnice a Spišskej Belej (v počte 15 ľudí, 10 z Poľska a 5 zo Slovenska). V rámci mikroprojektu budú zakúpené potrebné materiály pre vedenie worshopov.

Workshopy

Deň prvý:

  1. Hudba a folklór v oblasti slovensko-poľského pohraničia – 2 hod. výklad
  2. História a pôvod pastierskych nástrojov – 2 hod. výklad
  3. Praktický workshop– výroba ľudových pastierskych nástrojov – koncovka, pastiersky roh, 4-dierková píšťala, 2-dierková píšťala – 4 hod.
  4. Posedenie pri tradičnej karpatskej muzike spojené s pečením barana. Stretnutie s ľudovými umelcami z pohraničia

Deň druhý:

  1. Praktický workshop – pokračovanie vo výrobe pastierskych nástrojov – 2 hod.
  2. Výučba hry na vyrobených nástrojoch – 6 hod.
  3. Prezentácia pieninskej muziky – prezentácia ľudových a archaických nástrojov, Prezentácia vyrobených nástrojov na workshope, ukážka hry na vyrobených nástrojoch od mladých hudobníkov Gwiazda wieczoru
  4. Ochutnávka tradičných goralských jedál
  5. V rámci projektu bude vydané dvojjazyčné DVD z priebehu workshopov, ktoré bude slúžiť ako návod na výrobu pastierskych nástrojov pre budúce generácie – 50ks, cca 30 min. (25 ks v poľštine, 25 ks v slovenčine).

Hlavným cieľom projektu je zachovať a zvýšiť využívanie regionálneho kultúrneho dedičstva v pohraničnom regióne (Szczawnica, Spišská Belá) prostredníctvom súčasných a budúcich generácií a prehĺbiť povedomie o cezhraničnej spolupráci v spoločnej Európe. Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom aktivít, ktorými sú spoločné dielne aj podujatia kultúrneho a propagačného charakteru. Všeobecný cieľ projektu prispieva ku realizácii špecifického cieľa programu, pretože prezentácia a upevnené poznatky o kultúrnom dedičstve pohraničnej oblasti zvýšia záujem o tento región v dôsledku vytvárania nových aktivít v mestách zahrnutých projektom s doteraz nerozvinutým potenciálom vo forme spomínaného dedičstva. Kultúrne črty regiónu, s ktorými sa príjemcovia projektu oboznámia pri realizácii svojho hlavného cieľa, budú motivovať k príchodu návštevníkov z iných regiónov, čo zároveň zvýši úroveň trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva a zvýši úroveň atraktivity pohraničia v kontexte hospodárstva a osídlenia. Zároveň v dôsledku toho, že sa cieľovým skupinám umožní priamy kontakt s kultúrnym dedičstvom pohraničia, zvýši sa zapojenie spoločnosti do ich ochrany a rozvoja, čo zabezpečí zvýšenie jej trvalo udržateľného využívania.

Cieľové skupiny

– obyvatelia dotknutej oblasti

– osoby navštevujúce dotknutú oblasť, vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrnu a rekreačnú ponuku oblasti

Mikroprojekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko