Navigácia

HISTORICKO – KULTÚRNO – PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER – 3. ETAPA

Kilometre cyklistického dobrodružstva, čiže Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier.

Cyklistická Cesta okolo Tatier je poľsko-slovenský značkový turistický produkt realizovaný od roku 2014 Euroregiónom „Tatry“, Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY a miestnymi samosprávami na oboch stranách hranice. Trasa Cesty vedie historicko-kultúrnymi krajinami okolo Tatier: Podhalie, Spiš, Liptov a Orava. Nadväzuje na najstaršiu sídelnú sieť a dávne obchodné a dopravné cesty. Okrem oddelených cyklistických chodníkov (hlavne s asfaltovým povrchom) sa buduje aj infraštruktúra Cesty okolo Tatier: miesta oddychu a vyhliadkové body, kde sú osadené prístrešky a servisné cyklostojany, tzv. „oddychové zóny“ s rekreačným a športovým vybavením, parkoviská P+B a početné informačné tabule, ktoré približujú unikátne historické a prírodné pamiatky regiónu.

 

Do I. etapy tohto rozsiahleho projektu, ktorý získal finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, bolo zapojených 13 partnerov: Obec Czarny Dunajec (vedúci partner), mesto Nowy Targ, obec Nowy Targ, obec Szaflary, mesto Trstená, obec Suchá Hora, obec Hladovka, obec Liesek, obec Nižná, mesto Liptovský Mikuláš, mesto Kežmarok, obec Huncovce a obec Vrbov. Do roku 2015 vzniklo viac ako 93 km cyklistických chodníkov, z toho úsek Nowy Targ – Trstená s dĺžkou viac ako 35 km, ktorý vedie násypom dávnej železnice, a 30 km cyklistických chodníkov v obci Czarny Dunajec. Na slovenskej strane boli realizované úseky Cesty na Spiši z Kežmarku do Huncoviec, Vrbova a Strážok a na Liptove pozdĺž Váhu v Liptovskom Mikuláši.

Na II. etape realizácie Cesty okolo Tatier sa zúčastnilo 10 partnerov z Poľska a Slovenska: Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, mesto Nowy Targ, obec Szaflary, obec Nowy Targ, obec Nižné Lapše, mesto Kežmarok, mesto Spišská Belá, mesto Stará Ľubovňa, mesto Liptovský Mikuláš, mesto Trstená. V rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rokoch 2017 – 2019 bolo skolaudovaných ďalších 60 km cyklistických chodníkov so sprievodnou infraštruktúrou. Na poľskej strane bola zrealizovaná trasa s dĺžkou 40 km vedúca z Nowého Targu na Spiš k hraničnému priechodu Kacvín – Veľká Franková a asfaltová cyklistická cesta na úseku Krauszów – Morawczyna (2,8 km), spájajúca hlavnú vetvu Cesty okolo Tatier s Gorcami. Na slovenskej strane vznikol nový úsek Cesty zo Ždiaru smerom k Tatranskej Kotline (3 km), ktorý je predĺžením existujúceho cyklistického chodníka zo Spišskej Belej. Zo Spišskej Belej bol dobudovaný chýbajúci úsek cesty do Strážok (2,3 km), ktorý sa spája s cyklistickým chodníkom z Kežmarku sprevádzkovaným v prvej etape. V centre Kežmarku bol vybudovaný úsek s dĺžkou 4,25 km spájajúci úsek Strážky – Zlatná s cyklistickou trasou do Vrbova na juh od Kežmarku. Ďalšie kilometre pribudli na existujúcich úsekoch Cesty v Liptovskom Mikuláši (chodník pozdĺž brehov Váhu – 1,4 km) a v Trstenej smerom k Tvrdošínu (2,3 km). Bola tiež iniciovaná výstavba prvého úseku vedľajšieho okruhu spájajúceho Cestu okolo Tatier so Starou Ľubovňou, odkiaľ po pravom brehu Popradu viedol cyklistický chodník s dĺžkou 3,76 km do Hniezdneho.

Vďaka týmto investíciám bola dokončená realizácia hlavného úseku Cesty na poľskej strane, kde na úpätí Tatier už môžeme prejsť od hraničného priechodu Chochołów – Suchá Hora na Orave cez Podhalie a Nowy Targ do prihraničnej obce Kacvín na Spiši. Keby sme spočítali „cezhraničnú” trasu, výlet z Oravy cez Podhalie na Spiš (pričom samozrejme si môžeme zvoliť tiež opačný smer zo Spiša na Oravu), čiže z Trstenej cez Liesek, Suchú Horu, Chochołów, Podczerwone, Czarny Dunajec, Rogoźnik, Nowy Targ, Szaflary, Gronków, Novú Belú, Krempachy, Durštín, Nižné Lapše, Kacvín, Osturňu, Ždiar, Tatranskú Kotlinu a Spišskú Belú do Kežmarku je takmer 130 km trás cyklistického dobrodružstva.

V októbri 2018 roku v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 sa začala III. etapa realizácie Cesty okolo Tatier, ktorá prinesie ďalších 26 kilometrov nových trás a tiež iné investície.

 

Partneri III. etapy projektu:

Európske zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o. (Vedúci partner)  www.euwt-tatry.eu
Mesto Spišská Belá  www.spisskabela.sk
Gmina Czarny Dunajec  www.czarny-dunajec.pl
Miasto Nowy Targ  www.nowytarg.pl
Gmina Nowy Targ  www.ugnowytarg.pl
Gmina Łapsze Niżne  www.lapszenizne.pl
Obec Hniezdne  www.hniezdne.sk
Obec Huncovce  www.huncovce.sk
Obec Veľká Lomnica  www.velkalomnica.sk

 

Hlavný cieľ projektu:

Zatraktívnenie poľsko-slovenského pohraničia v regiónoch nachádzajúcich sa okolo Tatier prostredníctvom udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva tohto územia obyvateľmi a turistami.

 

Špecifické ciele projektu:

  • Rozširovanie cezhraničnej siete cyklistických chodníkov Cesty okolo Tatier so infraštruktúrou pre cyklistov.
  • Ochrana a zachovanie jedinečných kultúrnych a prírodných hodnôt pohraničia na Ceste okolo Tatier
  • Rozvoj a posilnenie potenciálu Cesty okolo Tatier ako cezhraničného turistického produktu

 

Stručný opis projektu:

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier je spoločný PL-SK značkový turistický produkt, ktorý predpokladá realizáciu okruhu lyžiarskych, cyklistických a bežkárskych tras okolo Tatier s dĺžkou viac ako 250 km. Okruh vedie cez historicko-kultúrne významné regióny rozprestierajúce sa na oboch stranách Tatier: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš. V I. etape v rokoch 2014-2015 bolo vybudovaných 93km cyklistických chodníkov. V II. etape je realizovaných 60km cyklotras. III. etapa je zameraná na rozšírenie infraštruktúry pre cyklistov – vytvorených bude 25,61km nových cyklistických chodníkov, ktoré vedú k unikátnym lokalitám na pohraničí v Gmine Czarny Dunajec, Gmine Nowy Targ, meste Nowy Targ alebo dopĺňajú skôr vybudované trasy spájajúc ich do neprerušovaných úsekov (mesto Spišská Belá, obec Huncovce, Hniezdne, Veľká Lomnica). Zrekonštruovaný bude úsek cyklotrasy na hranici Kacwin-Veľká Franková. Partneri zrealizujú infraštruktúre pre cyklistov. Použijú pri tom historické budovy, ktoré budú vďaka renovácii zachované a budú plniť novú funkciu (storočná železničná stanica v Podczerwonom, 2 spišské sypance v Kacvine). Užívatelia Cesty okolo Tatier získajú tiež výnimočné miesta na odpočinok priamo na trase – oáza odpočinku pri jazere v Krauszowie, relaxačná zóna v Nowom Targu, interaktívna expozícia o prírode v Lapszach Niznych. Vplyv investičnej časti projektu na značnú časť oprávneného územia na jednej a druhej strane hranice bude posilnený propagačnými aktivitami Cesty spolu s hodnotami pohraničia (foto súťaž, publikácie, propagačná kampaň, karta pre objaviteľov pohraničia). V konečnom dôsledku získajú obyvatelia a turisti cezhraničný produkt, ktorý im umožní bezpečné cestovanie na bicykli po pohraničí a spoznávanie doteraz nedostupných miest vyznačujúcich sa neopakovateľnými historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami. Výrazne sa tým zvýši turistická atraktivita pohraničia a bude to odpoveď na aktuálne potreby súvisiace s rozvojom alternatívnych, priaznivých pre životné prostredie foriem cestovania a rodinného oddychu.

 

 

Vecné úlohy projektu:

  1. Rozvoj turistického produktu – vybudovanie infraštruktúry pre cyklistov a renovácia historických objektov na trase cezhraničnej Cesty okolo Tatier a ich adaptácia na účely obsluhy cyklistickej dopravy
  2. Rozšírenie siete cyklistických chodníkov cezhraničnej Cesty okolo Tatier na poľskej a slovenskej strane hranice
  3. Rozvoj a údržba cezhraničného turistického produktu

 

 

Úlohy Mesta Spišská Belá:

Výstavba cyklistického chodníka na úseku Strážky – Spišská Belá a Spišská Belá-Slovenská Ves s dĺžkou cca 3,64 km

Investícia zahŕňa výstavbu asfaltového cyklistického chodníka na úseku Strážky – Spišská Belá od km 0,839 – 2,916 km (2,08 km) a na úseku Spišská Belá – Slovenská Ves v rámci k. ú. Spišská Belá – s dĺžkou 1,56 km. Dva úseky asfaltových cyklistických chodníkov sú priamym pokračovaním cyklotrás, ktoré aktuálne vznikajú v rámci II. etapy Cesty okolo Tatier.

Úsek Strážky – Spišská Belá predstavuje posledný chýbajúci úsek trasy, ktorý zabezpečí kontinuitu z Tatranskej Kotliny, cez Spišskú Belú, Strážky do Kežmarku a ďalej do Huncoviec, Veľkej Lomnice smerom na Poprad. Pre cyklistov to bude skutočná atrakcia, navyše nachádzajúca sa priamo na úpätí Tatier. Druhá z trás, zo Spišskej Belej do Slovenskej Vsi je výstavbou spojovacieho úseku Cesty smerom do Hniezdneho a Starej Ľubovni, kde vznikajú cyklistické chodníky v rámci vlajkového projektu. Takisto sa tým otvorí cesta k historickým a kultúrnym hodnotám Spiša ako aj k spojeniu sa s európskou trasou EuroVelo 11.

 

Obdobie realizácie projektu:

01.10.2018 – 30.09.2020

 

Rozpočet projektu:
Celková hodnota projektu: 4 746 166,87 €
Oprávnené výdavky: 4 706 601,90 €, v tom Mesto Spišská Belá: 462 024,34 €
EFRR: 4 000 611,55 €, v tom Mesto Spišská Belá: 392 720,68 €
Prostriedky štátneho rozpočtu: 189 398,11 €, v tom  Mesto Spišská Belá: 46 202,43 €
Rozpočet jednotky územnej samosprávy a iné verejné prostriedky: 516 592,24 €, v tom Mesto Spišská Belá: 23 101,23 €

 

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Názov prílohy Odkaz
plagat SK_Spišská Belá Stiahnuť