Navigácia

Projekt Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej- Strážky podporila Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Kód výzvy: MAS_066/7.2/1.1 – Podopatrenie 7.2

Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020

Spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 309007 – 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y946 bola podpísaná dňa 15.12.2021, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 24.01.2022, účinná dňom 25.01.2022.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je vybudovanie záchytného parkoviska v meste Spišská Belá  v časti Strážky a tým dobudovanie infraštruktúry a občianskej vybavenosti.

Aktivity projektu:

Vybudovanie záchytného parkoviska pre posilnenie občianskej vybavenosti a zrevitalizovanie verejného priestranstva k jestvujúcim objektom – Dennému centru, k cyklistickým chodníkom vybudovaných v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, k detskému ihrisku a hasičskému areálu.

Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu: 03-07/2022

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 5 mesiacov

Skutočný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 29.6.2022

Výška nenávratného finančného príspevku: 25 000 €

V rámci projektu a spracovanej projektovej dokumentácie vybudovalo mesto záchytné parkovisko a prístupovú komunikáciu pre posilnenie občianskej vybavenosti a zrevitalizovanie verejného priestranstva v Spišskej Belej – Strážkach. V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie sa vybudovalo záchytné parkovisko – 21 parkovacích miest a prístupová komunikácia k nemu. Príjazd na parkovisko, ako aj samotné parkovacie státia sú z betónovej drenážnej dlažby, ktorá umožňuje odvádzať povrchovú vodu do kanálikov v spodnej časti dlažby a tieto ju postupne prepúšťajú do podkladových vrstiev. Navrhovaná prístupová komunikácia zahŕňa kompletnú výmenu konštrukčných vrstiev s novým povrchom z asfaltovej zmesi, ktorá bude prioritne slúžiť pre prístup na záchytné parkovisko.

Investičnú akciu mesto financovalo z nenávratného finančného príspevku vo výške 25 tis. EUR a vlastných zdrojov z rozpočtu mesta. Nenávratný finančný príspevok sme získali v rámci Operačného programu rozvoja vidieka 2014-2020, Výzvy MAS_066/7.2/1.1, projekt: Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej- Strážky, konkrétne na realizáciu stavebného objektu SO.01 Záchytné parkovisko. Prístupová komunikácia je financovaná z rozpočtu mesta. Celkové náklady na stavebné práce boli vo výške cez 69 tis. EUR. Zhotoviteľom stavebných prác bola spoločnosť Bachleda Pavel – BAPAS, Spišská Belá ako víťaz verejného obstarávania.

Názov prílohy Odkaz
Informačný plagát Stiahnuť