Flash News
 • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
 • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
 • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
 • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
 • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Komisie Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 5/2015  z 15.1.2015 boli zriadené uvedené komisie v nasledovnom zložení: 

1. Komisiu na posudzovanie žiadosti na pridelenie mestských nájomných bytov

Predseda komisie:

 • Jozef Kuna

Členovia:

 • Mgr. Marta Britaňáková
 • Andrej Novák
 • Peter Tetemonte
 • Gabriel Gemza
 • Marta Klokočová
 • Mgr. Anna Sisková

 

2. Komisiu na posudzovanie žiadostí o poskytovanie dotácii z rozpočtu mesta

Predseda komisie:

 • Jozef Kuna

Členovia:

 • Gabriel Gemza
 • Mgr. Marta Britaňáková
 • Bc. Peter Novajovský
 • Peter Tetemonte
 • Mgr. Alena Schurdáková
 • Maroš Vaverčák
 • Mgr. Marta Hlaváčová

 

3. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta

Predseda komisie:

 • MUDr. Andrej Novák

Členovia:

 • Daniela Deptová
 • Peter Tetemonte