Flash News
 • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
 • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
 • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
 • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
 • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Komisie Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 5/2015  z 15.1.2015 boli zriadené uvedené komisie v nasledovnom zložení: 

1. Komisiu na posudzovanie žiadosti na pridelenie mestských nájomných bytov

Predseda komisie:

 • Jozef Kuna

Členovia:

 • Mgr. Marta Britaňáková
 • Andrej Novák
 • Peter Tetemonte
 • Gabriel Gemza
 • Marta Klokočová
 • Mgr. Anna Sisková

 

2. Komisiu na posudzovanie žiadostí o poskytovanie dotácii z rozpočtu mesta

Predseda komisie:

 • Jozef Kuna

Členovia:

 • Gabriel Gemza
 • Mgr. Marta Britaňáková
 • Bc. Peter Novajovský
 • Peter Tetemonte
 • Mgr. Alena Schurdáková
 • Maroš Vaverčák
 • Mgr. Marta Hlaváčová

 

3. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta

Predseda komisie:

 • MUDr. Andrej Novák

Členovia:

 • Daniela Deptová
 • Peter Tetemonte