Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Mesto Spišská Belá

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 28.8.2017

P O Z V A N I E      V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m    zasadnutie mestského zastupiteľstva  mesta Spišská Belá,  ktoré...

Začala sa rekonštrukcia vodovodu na Kúpeľnej ulici

Od 21. augusta 2017 začali stavebné práce na Kúpeľnej ulici v Spišskej Belej. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad začala s rekonštrukciou verejného vodovodu v jej vlastníctve. Stavebné práce pre ňu realizuje jej zhotoviteľ – spoločnosť ARPROG Poprad...

Hokejbalová hala – navrhované projektové riešenie ….

Mesto Spišská Belá pokračuje v príprave výstavby hokejbalovej (športovej) haly, ktorá vyrastie pri novom futbalovom štadióne, s ktorým bude stavebne prepojená. Projektanti sa s mestom zhodli na konečnom projektovom riešení haly. A teda okrem samotnej hracej plochy...

Aj budova ZUŠ bude mať nový vzhľad

Budova Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej na Zimnej ulici dostane nový vzhľad. Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ poskytlo škole účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 12 tis. EUR z rozpočtu mesta. Za tieto financie si...

Finišujú sa niektoré stavebné práce v našom meste

V ostatných dňoch mesto finišuje niektoré stavebné akcie.  Medzi nich patrí aj : 1./ Rekonštrukcia Materskej školy na Letnej č.5 2./ Stavebná úprava parku okolo tejto materskej školy (vrátane nového oplotenia od evanjelického kostola) 3./...

Rekonštrukcia sietí na ul. 1. Mája

V pondelok 14. augusta 2017 začali plánované stavebné práce na ul. 1. mája od č. 29 až po Novú ulicu (pred rodinnými domami s nepárnymi číslami). Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začala rekonštrukciu ich elektrickej...

Stretnutie partnerských miest v poľskej Szczawnici

Od 10. do 13. augusta 2017 sa v partnerskom poľskom meste Szczawnica uskutočnila stretnutie partnerských miest tohto mesta. Vo štvrtok 10. augusta sa na spoločnom večernom stretnutí stretli okrem hostiteľského mesta Szczawnica zástupcovia mesta Oliveto...

8. ročník Belianskeho kapra

11. augusta 2017 odštartovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej už 8. ročník rybárskeho 48- hodinového maratónu Beliansky kapor, ktorý sa konal na Belianskom rybníku. Maratónu sa zúčastnilo 12 dvojčlenných družstiev s nasledujúcimi...

Začnú sa stavebné práce na časti Novej ulice

V prípade dobrého počasia už od pondelka 14. augusta 2017 začnú stavebné práce na Novej ulici od č. 22 po Kúpeľnú ulicu. Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začína rekonštrukciu ich elektrickej NN siete – vzdušné...

Štátny príspevok na zateplenie rodinného domu

Záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu môžu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel až 8 800 eur. „Verím, že do...

Začala výmena oplotenia areálu hokejového ihriska

Tento týždeň mesto začalo plánovanú realizáciu výmeny oplotenia na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici. Výmena tohto oplotenia bola nevyhnutná, nakoľko doterajšie oplotenie bolo v zlom technickom stave, umožňovalo neobmedzený vstup do areálu ihriska a zároveň bolo...

Začalo zatepľovanie budov ZŠ M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá začalo realizáciu projektu zateplenia troch budov vrátane telocvične Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Projekt sa týka zateplenia obvodového plášťa troch budov: 1./ predná budova (vrátane...