Author: Katarína Hradická

Oznámenie o prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Spišská Belá

Oznámenie o prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Spišská Belá

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Spišská Belá (viď prílohy). Názov prílohy Odkaz oznamenie-o-prerokovani-zmien-a-doplnkov-c-2-up-mesta-spisska-bela Stiahnuť zad2_sp_bela_sprievodna-sprava Stiahnuť 2b_komplexny-urbanisticky-navrh-ku_zad2 Stiahnuť 2c_komplexny-urbanisticky-navrh-ku_zad2 Stiahnuť 4a-komplexny_navrh_zad2 Stiahnuť 4b-komplexny_navrh_zad2 Stiahnuť 4c-komplexny_navrh_zad2 Stiahnuť 5a_navrh-verejneho-dopravneho-vybavenia_zad2-1 Stiahnuť 5b_navrh-verejneho-dopravneho-vybavenia_zad2 Stiahnuť...

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Stavba: “Spišská Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ” – úprava vzdušnej NN siete, výstavba nového zemného káblového vedenia, výmena elektrických skríň a rekonštrukcie domových prípojok. Názov prílohy Odkaz skm_c754e16102710280 Stiahnuť

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

“Spišská Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ” na uliciach Hviezdoslavova, Petzvalova a Letná v Spišskej Belej.skm_754e16091212320

Oznámenie

Oznámenie

Verejné prerokovanie konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Názov prílohy Odkaz skm_754e16092011420 Stiahnuť

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania k umiestneniu stavby „MTS_KK_KVB_Spišská Belá, Štefániková 18“. Názov prílohy Odkaz SKM_C754e16072512590 Stiahnuť Verejna_vyhlaska_NEVITEL (1) Stiahnuť

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania k umiestneniu líniovej stavby: „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“. Názov prílohy Odkaz SKM_754e16072512540 Stiahnuť VSD-verejná vyhláška – oznamenie o začatí územného konania (1) Stiahnuť

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Stavebné povolenie na inžiniersku stavbu: “Cyklistický chodník Kežmarok-Spišská Belá: Cyklistický chodník v úseku Kežmarok-Strážky, k.ú. Strážky a Cyklistický chodník v úseku Strážky-Spišská Belá v rozsahu: úsek č.1 od km 0,00-0,839 km a úsek č.2...

Oznámenia
X