Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 106

Dovybavenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej

Názov projektu:              Dovybavenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej

Poskytovateľ:                   Prešovský samosprávny kraj

Zmluva č.:                          1026/2022/OPR

Výzva:                                  Výzva pre región 2022

Program:                            Výstavba športovísk

Podprogram:                    3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK – kapitálové (investičné)  výdavky

Výška dotácie:                  59 000,00  EUR

Termín realizácie:          1.6.2022-31.12.2022

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu 59 000 eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy pre región pre rok 2022, Program – Výstavba športovísk,  podprogram 3 – Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK – kapitálové (investičné) výdavky  na dovybavenie Hokejbalovej haly v Spišskej Belej hnuteľným majetkom investičného charakteru.

Dovybavením hokejbalovej haly sa nám darí postupne plniť zámer vybudovať moderné, kvalitné športovisko – prestrešenú halu s celoročným využitím pre základné školy v meste, športové kluby, deti a mládež s cieľom podporiť zdravý vývoj populácie v meste a okolí.

Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja a vlastným zdrojom mesta sa nám podarilo v tomto roku vybaviť halu profesionálnym strojom určeným pre úpravu ľadových plôch zimných športov – rolbou značky Olympia 2000 a doplniť chýbajúce zázemie pre divákov – dve tribúny s trojradovým sedením s celkovou kapacitou miest na sedenie 156 sedadiel.

Celkové náklady na realizáciu tohto projektu boli vo výške 87 771,50 eur, pričom 59 000 eur bola uhradených z dotácie z rozpočtu PSK a rozdiel 28 771,15 eur tvorili vlastné zdroje z rozpočtu mesta.

„Projekt  podporený z rozpočtu PSK“

 

 

Najnovšie články