Aktuality
Počet zobrazení 961

Revitalizácia a modernizácia Tatranskej ulice

Dlho očakávaná revitalizácia miestnej komunikácie a spevnených plôch na Tatranskej ulici sa pomaly stáva realitou.  Spracovaná projektová dokumentácia rieši modernizáciu a rekonštrukciu miestnej komunikácie, komunikácie pre peších a návrh nevyhnutných odstavných plôch – nového parkoviska na Tatranskej ulici. Vzhľadom na finančnú náročnosť investície budú práce prebiehať v  dvoch etapách.

V rámci 1. etapy pôjde o asfaltáciu miestnej komunikácie, osadenie nových cestných obrubníkov, opravu vpustí a výškovú úpravu kanalizačných šácht. Na realizáciu týchto stavebných prác sa nám podarilo získať dotáciu z MIIRI SR v rámci Výzvy č. 12861/2021/OSMRR v oblasti podpory regionálneho rozvoja a  vyčleniť vlastné finančné prostriedky. Zhotoviteľom prác bude spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s. r. o., ako víťaz verejného obstarávania, cena za dielo je podľa zmluvy 192.048,40 eur. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je v polovici júla 2022.

V rámci 2. etapy pôjde o stavebnú úpravu chodníkov pre peších, úpravu vjazdov k rodinným domom, ako aj výstavbu odstavných plôch – parkoviska. Na financovanie tohto zámeru máme podanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom MV SR. Momentálne čakáme na hodnotenie podanej žiadosti, či bude projekt úspešný. Termín stavebných prác zatiaľ nie je určený.

Modernizáciou a rekonštrukciou miestnej komunikácie na Tatranskej ulici v Spišskej Belej na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám súčasnej doby sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy, zlepší sa kvalita životného prostredia v predmetnej lokalite a vytvoríme našim obyvateľom kultúrne prostredie, ktoré prinesie okrem funkčnej náplne aj zvýšenie urbanistickej kvality dotknutého územia.

S ohľadom na to, že riešené územie je zastavané a obývané, budú stavebné práce prebiehať etapovite s čiastočným časovým obmedzením prístupu k rodinným domom. Žiadame preto obyvateľov mesta a najmä Tatranskej ulice o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme.

Najnovšie články