Aktuality
Počet zobrazení 826

Dobudovanie občianskej vybavenosti v Strážkach

Mesto Spišská Belá  začalo prostredníctvom zhotoviteľa Bachleda Pavel – BAPAS realizáciu stavebných prác na dobudovaní infraštruktúry k občianskej vybavenosti v mestskej časti Strážky. Ide o vybudovanie záchytného parkoviska a prístupovej komunikácie k jestvujúcim objektom – Dennému centru, k cyklistickým chodníkom vybudovaným v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, k detskému ihrisku a hasičskému areálu.

V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie sa vybuduje záchytné parkovisko – 21 parkovacích miest a prístupová komunikácia . Príjazd na parkovisko, ako aj samotné parkovacie státia sú navrhované z betónovej drenážnej dlažby, ktorá umožňuje odvádzať povrchovú vodu do kanálikov v spodnej časti dlažby a tieto ju postupne prepúšťajú do podkladových vrstiev. Navrhovaná prístupová komunikácia zahŕňa kompletnú výmenu konštrukčných vrstiev s novým povrchom z asfaltovej zmesi, ktorá bude prioritne slúžiť pre prístup na záchytné parkovisko.

Investičnú akciu mesto financuje z nenávratného finančného príspevku vo výške 25 tisíc eur a vlastných zdrojov z rozpočtu mesta. Nenávratný finančný príspevok sme získali v rámci Operačného programu rozvoja vidieka 2014-2020, Výzvy MAS_066/7.2/1.1, projekt: Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej – Strážky, konkrétne na realizáciu stavebného objektu SO.01 Záchytné parkovisko. Celkové náklady na stavebné práce sú plánované vo výške cez 67 tisíc eur.

Poprosíme obyvateľov, návštevníkov tejto lokality a cyklistov o trpezlivosť, opatrnosť a rešpektovanie prípadných obmedzení v súvislosti s realizáciou stavebných prác.

Názov prílohy Odkaz
Plagát publicita projektu Stiahnuť
Najnovšie články