Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 254

Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli pri základnej škole

Názov projektu:              Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli pri základnej škole

Poskytovateľ:                   Prešovský samosprávny kraj

Zmluva č.:                          928/2020/DPR, Dodatok č.1 k Zmluve č. 928/2020/DPR

Výzva:                                  Výzva pre región 2020

Program:                            Výstavba športovísk

Podprogram:                    3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK – kapitálové výdavky

Výška dotácie:                  30 000,00  EUR

Termín realizácie:          1.10.2020 – 30.06.2022

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá postupne modernizuje športový areál pri Základnej škole J.M. Petzvala v Spišskej Belej, ktorý je z 70.rokov 20.storočia. Športový areál pozostáva z viacúčelového ihriska, workoutového ihriska, atletickej dráhy a atletických športovísk. Tieto športoviská slúžia žiakom základnej školy, deťom a mládeži na ich voľno časové aktivity, krúžkovú činnosť v rámci Centra voľného času ako aj širokej športovej verejnosti a miestnym športovým klubom.

V roku 2019 Mesto Spišská Belá začalo s realizáciou modernizácie športového areálu pri základnej škole. Zrealizovali sme 1. etapu modernizácie atletickej bežeckej dráhy o rozmeroch 200 x 5m vrátane štartovacej rovinky, ktorá pozostávala z odstránenia pôvodných obrubníkov, odstránenia starého povrchu, osadenia nových obrubníkov, vybudovania odvodňovacieho systému a doplnenia podložia – kameniva. V priebehu rokov 2020 – 2021 sa nám aj vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja podarilo dokončiť  modernizáciu športového areálu – atletickej dráhy a súvisiacich športovísk – upravili sme podložie, položili stabilizačnú podložku z gumoasfaltu, tartanový povrch, urobil sa nástrek čiar, dobudovalo sa doskočisko a oplotenie atletickej dráhy. Celkové náklady na stavbu boli viac ako 106 tis. eur. Zhotoviteľom bola spoločnosť FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o., Nitra.

Modernizáciou športového areálu sme vybudovali športovisko spĺňajúceho štandardy, normy, bezpečnosť. Športovisko bude sprístupnené širokej verejnosti v zmysle podmienok prevádzkového poriadku bezodplatne.

„ Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

 

Najnovšie články