Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 177

Zlepšenia dopravnej a technickej vybavenosti okresu Kežmarok budovaním a rekonštrukciou miestnych komunikácii v meste Spišská Belá

Názov projektu:                              Zlepšenia dopravnej a technickej vybavenosti okresu Kežmarok

budovaním a rekonštrukciou miestnych komunikácii v meste Spišská Belá

Poskytovateľ:                                  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zmluva č.:                                          1778/2021

Výzva:                                                  Podpora regionálneho rozvoja, výzva č. 12861/2021/OSMRR

Aktivita:                                              Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov

Výška dotácie:                                 232 343,59 EUR

Termín realizácie:                          2021-2022

Popis projektu:

Spracovaná projektová dokumentácia rieši revitalizáciu, modernizáciu a rekonštrukciu miestnej komunikácie, komunikácie pre peších a návrh nevyhnutných odstavných plôch – nového parkoviska na Tatranskej ulici. Vzhľadom na finančnú náročnosť investície budú práce prebiehať v 2. etapách.

Účelom projektu bolo riešiť súčasný investičný dlh na základnej technickej infraštruktúre mesta Spišská Belá rekonštrukciou miestnej komunikácie na Tatranskej ulici v Spišskej Belej  na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám súčasnej doby, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy, zlepšiť kvalitu životného prostredia v predmetnej lokalite a vytvoriť našim obyvateľom kultúrne prostredie, ktoré prinesie okrem funkčnej náplne projektu aj zvýšenie urbanistickej kvality dotknutého územia.

Z dotácie poskytnutej z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sme zrealizovali v rámci aktivity projektu 1. etapu stavebných prác na stavebnom objekte „SO.01 1.etapa – Miestna komunikácia – asfaltové spevnené plochy“ v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. Išlo rekonštrukciu a modernizáciu miestnej komunikácie  – jej asfaltáciu, osadenie nových cestných obrubníkov, opravu/výmenu vpustí a výškovú úpravu kanalizačných šácht. Zhotoviteľom prác bola spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o., ako víťaz verejného obstarávania, cena za dielo je podľa zmluvy 192.048,40 EUR.

 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

 

 

 

 

Najnovšie články