Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 147

Modernizácia športového areálu pri základnej škole v Spišskej Belej

Názov projektu:                              Modernizácia športového areálu pri základnej škole v Spišskej Belej

Poskytovateľ:                                   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zmluva č.:                                          1231/2020

Program:                                            Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok

Prioritná oblasť:                              C. Podpora rozvoja ľudského kapitálu

Opatrenie:                                        8. Integrované centrá inkluzívnej výchovy a vzdelávania

Výška regionálneho príspevku:   65 000 EUR

Termín realizácie:                          2020-2022

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá postupne modernizuje športový areál pri Základnej škole J.M.Petzvala v Spišskej Belej, ktorý je z 70.rokov 20.storočia. Športový areál pozostáva z detského ihriska, viacúčelového ihriska, workoutového ihriska, atletickej dráhy a atletických športovísk. Tieto športoviská slúžia žiakom základnej školy, deťom a mládeži na ich voľno časové aktivity, krúžkovú činnosť v rámci Centra voľného času ako aj širokej športovej verejnosti a miestnym športovým klubom.

Hlavným cieľom tohto projektu bola modernizácia športového areálu pri Základnej škole J. M. Petzvala – atletickej bežeckej dráhy a atletických športovísk a ich ochrana pred poškodením, vandalizmom. V roku 2019 Mesto Spišská Belá začalo s realizáciou modernizácie športového areálu pri základnej škole,  zrealizovali sme 1. etapu modernizácie atletickej bežeckej dráhy o rozmeroch 200 x 5m vrátane štartovacej rovinky, ktorá pozostávala z odstránenia pôvodných obrubníkov, odstránenia starého povrchu, osadenia nových obrubníkov, vybudovania odvodňovacieho systému a doplnenia podložia – kameniva. V rámci 2. etapy realizovanej aj vďaka regionálnemu príspevku sme upravili podložie pre nový športový povrch – tartan na atletickej dráhe a súvisiacich  športoviskách, doplnili sme čiarovanie  a vybudovali ochranné oplotenie.

Dodávateľom stavebných prác bola spoločnosť FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., Nitra ako úspešný uchádzač v zmysle uskutočneného prieskumu trhu. Konečný rozpočet stavebných prác bol vo výške 102 527,55 EUR.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

Najnovšie články