Autor článku Katarína Hradická

Verejná vyhláška

„Spišská Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ“ na uliciach Hviezdoslavova, Petzvalova a Letná v Spišskej Belej.skm_754e16091212320

Oznámenie

Verejné prerokovanie konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Verejná vyhláška

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Spišská Belá. SKM_754e16080807070

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania k umiestneniu stavby „MTS_KK_KVB_Spišská Belá, Štefániková 18“.

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania k umiestneniu líniovej stavby: „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Stavebné povolenie na inžiniersku stavbu: „Cyklistický chodník Kežmarok-Spišská Belá: Cyklistický chodník v úseku Kežmarok-Strážky, k.ú. Strážky a Cyklistický chodník v…