Úradná tabuľa
Počet zobrazení 649

Rozhodnutie o vykonaní projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Spišská Belá.

Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, ako príslušného orgánu v zmysle §5 ods.5 zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Spišská Belá, obec Spišská Belá, okres Kežmarok.

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie OÚ Kežmarok - pozemkové úpravy v k.ú. Spišská Belá Stiahnuť
Zoznam tiarch - pozemkové úpravy v k.ú. Spišská Belá Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X