Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá

Zemiansky dvor

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného…

Verejná vyhláška

Mesto Spišská Belá, v zast. JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania k stavbe: “Lendak…

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Rozhodnutiev zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o…

Dražba

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Predmet dražby: Rodinný dom so súp. č. 890 na ul. Osloboditeľov…