Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Rozhodnutiev zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o…

Dražba

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Predmet dražby: Rodinný dom so súp. č. 890 na ul. Osloboditeľov…

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané.…