Úradná tabuľa

VZN mesta č. 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2017…