Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 6. – 8. júla 2016 na uliciach: Štefánikova, 1. mája, Záhradná, Nová, Kúpeľná, Hviezdoslavova,…

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá

Zemiansky dvor

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného…

Verejná vyhláška

Mesto Spišská Belá, v zast. JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania k stavbe: “Lendak…

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Rozhodnutiev zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o…