AktualityÚradná tabuľa
Počet zobrazení 895

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Primátor mesta Jozef Kuna v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  13. augusta  2020 (štvrtok) o 1600 hodine  v kinosále Mesta Spišská Belá, s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./ 16.30   Konsolidovaná účtovná závierka mesta Spišská Belá za rok 2019, správa audítora

6./  16.40  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2020

7./  16.50  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 (rozpočt. opatrenie č. 4)

8./  17.00 Návrh VZN mesta Spišská Belá č. 1/2020 o určení názvu ulíc v meste Spišská Belá a mestskej časti Strážky

9./ 17.10 Návrh VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá

10./ 17.20 Návrh VZN 3/2020 o  určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

11./ 17.30 Návrh VZN 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk  v meste Spišská Belá a v mestskej časti Strážky

12./  17.40 Pridelenie  mestského nájomného bytu na Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej

13./  17.50  FiMajo, s.r.o. Družstevná 836/21, Spišská Belá, IČO 52 633 721 – žiadosť o odpustenie platenia nájomného za bufet na futbalovom štadióne v Spišskej Belej

Prestávka   18.00  – 18.10 hod.

14./  18.10   Bc. Miroslav Jančík a manž., Spišská Belá, Mierová 9 – žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Spišská Belá (výstavba garáže)

15./ 18.20  Vlastníci pozemkov v priemyselnom areáli „Sever“ k. ú. Spišská Belá  – žiadosti o odkúpenie pozemkov

16./  18.30   Ing. Pavol Ganzarčík a manž., Spišská Belá, Petzvalova 328/62 žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Spišská Belá,  z dôvodu vysporiadania k rodinnému domu

17./  18.35  Marcela Džadoňová, L. Medňanského 62, Spišská Belá – Strážky žiadosť o odkúpenie časti pozemku pri prevádzke kaderníctva v Spišskej Belej

18./ 18.40   Jozef Sereda a manž., Spišská Belá, Družstevná 986/64 – žiadosť o prenájom pozemku na zriadenie letnej terasy pred kaviarňou

19./ 18.45  Nebytový priestor na ulici Petzvalovej č. 16 Spišská Belej  – Lekáreň Benedictus  – informácia

20./ 18.50 Tomáš Žmijovský a manž., bytom Spišská Belá, Družstevná 8 – žiadosť o odkúpenie pozemku na zriadenie parkovacieho miesta v k.ú. Lendak

21./  18.55   Mária Brtáňová, Ždiar 156 – žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica

22./ 19.00 Ľubomír Mešár, Osloboditeľov 632/36, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pred bytovým domom

23./19.05  Erika Hangurbadžová, Tatranská 754/48, Spišská Belá – žiadosť o prenájom pozemkov pri rodinnom dome

24./ 19.10 Prenájom pozemku prístupovej komunikácie na ulici Družstevnej od vlastníkov bytového domu na ulici Družstevnej č. 646/31

25./  19.15   Schválenie zmluvy o spolupráci so Zuzana Havira Boryovou – IBV Strážky

26./   19.20 Efektívna verejná správa – informácia o podanej žiadosti  o NFP

27./ 19.30 Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019, aktualizácia  KPSS mesta Spišská Belá

28./  19.40 Vyhodnotenie Akčného plánu práce s mládežou za 2019/20  a schválenie Akčného plánu práce s mládežou na rok 2020/21

29./  19.50  Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

30./  20.00  Záver

Tags: 2020
Najnovšie články