Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá”

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o strat.dok. - ZaD 4 ÚP Sp.Belá Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...