VEREJNÁ PONUKA na prenájom nebytového priestoru na Hviezdoslavovej ulici č. 8 v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá ponúka na prenájom nebytový priestor na Hviezdoslavovej ulici č.8 v Spišskej Belej.

 

Podmienky budúceho prenájmu:

  1. Výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je 40 € za m2/rok.
  2. Výmera nebytového priestoru je 22 m2.
  3. Doba nájmu: neurčitá s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.

 

Mesto Spišská Belá si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadnej žiadosti (aj bez uvedenia dôvodu).

 

Žiadosť o prenájom uvedeného nebytového priestoru musí obsahovať najmä:

  1. Meno/ názov a adresu/sídlo záujemcu.
  2. Účel nájmu – druh podnikateľskej prevádzky (aký obchod/aká služba).

 

Žiadosti o prenájom uvedeného nebytového priestoru doručte najneskôr do 07.08.2020 na Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá osobne do schránky pri vstupe, poštou alebo elektronicky na mailovú adresu duchnitzka@spisskabela.sk

Môže Vás zaujímať...