Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 – 2027″

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 – 2027“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej správy.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o strategickom dokumente - vodovody Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...