Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž

Mesto Spišská Belá vyhlasuje obchodnú verejná súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme…