Úradná tabuľa
Počet zobrazení 465

Oznámenie o zámere prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá podľa § 9a ods. 9, v spojení s § 9a ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať hnuteľný majetok Mesta Spišská Belá  – zvony s príslušenstvom v mestskej zvonici, z dôvodu osobitného zreteľa.

Mesto Spišská Belá ako vlastník hnuteľného a nehnuteľného majetku  – zvony s príslušenstvom  v mestskej zvonici  stavba so súpisným  č. 3, postavenej na pozemku parc. č. KN „C“ 1059,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, ktorá je zapísaná na Liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Spišská Belá  má zámer prenajať majetok  – zvony s príslušenstvom v mestskej zvonici nájomcovi Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. ANTONA PUSTOVNÍKA, Hviezdoslavova 27, Spišská Belá,  IČO 31999824  na dobu 30 rokov.

Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ – nájomca doposiaľ predmet nájmu užíval, pričom sa zároveň zaväzuje na vlastné náklady predmet nájmu prevádzkovať, udržiavať a rekonštruovať, ako aj zachovať doterajší režim a spôsob užívania inými inštitúciami.

Zámer prenájmu hnuteľného majetku mesta,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania v Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Belej na jeho najbližšom rokovaní,  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer prenajať tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schválením nájmu mestským zastupiteľstvom  na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. Tento zámer musí byť zverejnený   počas celej doby. Zámer prenajať majetok mesta sa  zverejňuje od 05.03.2020 do 25.03.2020 na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a na internetovej stránke mesta Spišská Belá www.spisskabela.sk.

 

Tags: 2020
Najnovšie články