Výzva na voľby členov Rady školy pri Centre voľného času v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá  v súlade s § 25 ods. 1, 2, 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a § 1 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a finančnom zabezpečení v platnom znení, zverejňuje informáciu o vykonaní výzvy na voľby členov Rady školy pri Centre voľného času v Spišskej Belej.

Výzva – voľby Rady školy-CVČ-do 26.4.2020

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X