Oznámenie o zámere prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať majetok mesta – nebytový priestor, z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Mesto Spišská Belá ako vlastník nehnuteľnosti – bufet na futbalovom štadióne, na Športovej ulici č. 8 v Spišskej Belej, má zámer prenajať majetok nájomcovi – spoločnosti FiMaJo s. r. o., IČO 52 633 721, so sídlom v Spišskej Belej na ulici Družstevná 836/21, za týchto podmienok:

  1. výška nájomného 85,- EUR/m2,
  2. doba nájmu od 01.04.2020 do 31.03.2021 s možnosťou opätovného predĺženia, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak,
  3. účel nájmu – prevádzkovanie občasného bufetu,
  4. v prípade nedodržiavania podmienok nájmu je prenajímateľ oprávnený po upozornení nájomcu okamžite odstúpiť od nájomnej zmluvy. Nájomca je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou 3 mesačnou lehotou.

 

Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že v prenajímanom priestore konateľ spoločnosti Jozef Maťaš doteraz pôsobil ako fyzická osoba.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X