Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, týmto v zmysle § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, oznamuje informáciu o spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO) za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

ÚVKO = (1460,847 : 3674,857) x 100 % = 39,752 %

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/t na rok 2020 je preto podľa tabuľky č. 1 v Prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov: 13 €/t.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X