Stavebné povolenie „Obnova bytového domu Jaseň, Družstevná 2, Spišská Belá“

Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytového domu 16 b. j. Jaseň, Družstevná 843/2, 4, 059 01 Spišská Belá, v zastúpení na základe splnomocnenia Tatranský správcovský dom, Popradskej Brigády 748, 058 01 Poprad, prevádzka Moyzesova 3368/25, 058 01 Poprad  (ďalej len „stavebník“), podal dňa 05.12.2017 na mesto Spišská Belá žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „Obnova bytového domu Jaseň, Družstevná 843/2, 4, 059 01 Spišská Belá“, pozemok KN-C parc. č. 80, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Stavebné povolenie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X