Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – pozemok T. Kotline

Vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v lokalite Tatranská Kotlina, k.ú. Tatranská Lomnica :

1./ Pozemok  parc.č. KN „C“480/4 druh pozemku – ostatná plocha o výmere 415 m2  a

2./ Pozemok  parc.č. KN „C“480/5 druh pozemku – ostatná plocha o výmere 274 m2,

zapísané na LV č.402, o celkovej výmere určenej na predaj – 689 m2 (predmetné pozemky sa predávajú len ako celok).

V prílohe sú zverejnené podmienky  súťaže .

 

Názov prílohy Odkaz
VOS Kotlina Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X