Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby v chatárskej oblasti ul. Kúpeľná

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou Privel spol. s r. o., Palkovičova č. 4, 040 01 Košice (ďalej len „navrhovateľ“) podala dňa 24.08.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Spišská Belá – ul. Kúpeľná, chatárska oblasť – rekonštrukcia NN a DP“, na pozemku KN-C parc. č. 15073 k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Územné rozhodnutie - chatárska oblasť Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X