Oznámenie o strategickom dokumente ZaD 2016/1 ÚP Vysoké Tatry

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Mesto Vysoké Tatry, 062 01  Starý Smokovec č. 1 (IČO: 00326585).

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie oznámenia Stiahnuť
oznamenie-o-strat-dok-zad-2016-1- Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X