2023

Schválené VZN mesta

MsZ na svojom rokovaní 13.12.2023 schválilo VZN č. 4/2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých…

VZN mesta č. 3/2023

VZN mesta č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi…

Schválené VZN č. 3/2023

VZN mesta Spišská Belá  č. 3/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými…