Aktuality
Počet zobrazení 1K

Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  8. februára 2024 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  17.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  17.20  Interpelácie poslancov

5./  17.40 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 – rozpočtovým opatrením     č. 1/2024

6./ 17.50 Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2024, ktorým sa ruší VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2011, doplnené VZN č. 10/2011 a VZN č. 7/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá.

7./ 17.55 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá

8./ 18.05 Pridelenie mestských nájomných bytov:

– nájomný byt č.6, Petzvalova 28, Spišská Belá – 2 izbový byt nachádzajúci sa na 3.  poschodí

– nájomný byt č.3, Štefánikova 42, Spišská Belá – 3 izbový byt nachádzajúci sa na 3. poschodí

– nájomný byt č.1, Slnečná 72, Spišská Belá – garsónka nachádzajúca sa na prízemí

– nájomný byt č.2, Slnečná 72, Spišská Belá – garsónka nachádzajúca sa na prízemí

9./ 18.20 Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. – žiadosť o predĺženie dátumu splatenia pôžičky

10./ 18.25 Memorandum o partnerstve a spolupráci – Nadácia PSK – potvrdenie členstva, členský poplatok.

11./18.30  Michal Žabka Orix AUTOMATY, Nová 11 – žiadosť o prenájom pozemku 1 m2 na pozemku v okolí vstupu do Belianskej jaskyňe

12./18.40 Jozef Marek a Dana Mareková, Nová 51- žiadosť o odkúpenie pozemku na zriadenie záhrady

13./ 18.45 Miroslav Pisarčík a Martina, Továrenská 21, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie časti pozemku KN „E“ 1236 v k.ú. Spišská Belá o výmere 9 m2

14./ 18.50 Tomáš Lizák a Jana, Popradská 62, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie pozemku   k.ú.  Strážky na zriadenie záhrady

15./ 19.10  Ing. Ján Furcoň, Nová 16, Matiašovce, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok o výmere 5m2

16./ 19.20 František Grich, L. Svobodu 15, Spišská Belá – žiadosť o predlženie nájmu pozemku na umiestnenie dreveného prenosného stánku

17./ 19.30  Ľubomír Lauf, Stará Lesná, Hlavná 2/4, žiadosť o odkúpenie pozemku pri plánovanej výstavbe rodinného domu

18./  19.40  Peter Rezničák a Mária, Družstevná 13, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie časti pozemku pod bytovým domom

19./ 19.45   Predlženie nájomnej zmluvy na prenájom chaty Plesnivec

20./ 19.55  Predlženie platnosti  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Belá na obdobie rokov 2017– 2023 s výhľadom do roku 2030

21./ 20.00  Informácia hlavnej kontrolórky mesta o ukončených  kontrolách

22./  20.10  Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta  za rok 2023

23./ 20.15  Rôzne

24./ 20.30  Záver

Tags: 2023, 2024
Najnovšie články