Aktuality
Počet zobrazení 955

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  19. októbra 2023 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  17.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  17.20  Interpelácie poslancov

5./ 17.30 Konsolidovaná výročná správa Mesta Spišská Belá za rok 2022

6./ 17.40 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 – rozpočtovým opatrením  č. 8/2023 a schválenie zmeny použitia rezervného fondu, informácia o úprave rozpočtu  rozpočtovým opatrením primátora mesta

7./ 17.50 Žiadosť o zníženie sadzby dane z pozemkov Správa TANAP-u Tatranská Lomnica

8./ 18.00 Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov na ulici Hviezdoslavovej č. 8 v Spišskej Belej

9./ 18.10 Predlženie nájomnej zmluvy na prenájom chaty Plesnivec  – žiadosť

10./ 18.20 Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá, zrušenie uznesenia č. 130/2023 zo dňa 7.9.2023

11./ 18.30  Vyúčtovanie kultúrneho podujatia Spišský zemiakarský jarmok  2023 – informácia

12./  18.40 Ing. Richard Králik, Ždiar č.160 žiadosť o predĺženie a rozšírenie  doby nájmu  pozemkov v lokalite Poľko –T. Lomnica

13./ 18.50 Zriadenie vecného bremena  v prospech  Východoslovenská distribučná a.s. Košice  na uliciach Tatranská a Osloboditeľov v Spišskej Belej

14./ 19.10 Peter Vnenčák a manž. Monika Vnenčáková, ul. Osloboditeľov 587/34, Spišská Belá – žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pred rodinným domom     na  ulici Osloboditeľov

15./ 19.20  Martin Reznický, Kpt. Nálepku 48/1 Spišská Belá žiadosť o odkúpenie časti  pozemku KN“C“ 480/1 v Spišskej Belej

16./ 19.30  Zrušenie uznesenia  č. 133/2023 zo dňa 7.9.2023

17./ 19.40 Žiadosť Obce Lendak  o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v Obci Lendak

18./ 19.50 Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2023

19./ 20.00 Rôzne

20./ 20.10 Záver

Tags: 2023
Najnovšie články
Oznámenia
X