Aktuality
Počet zobrazení 938

Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  13. decembra 2023 (streda) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  17.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  17.20  Interpelácie poslancov

5./17.40 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 – rozpočtovým opatrením č. 8/2023,  zmena účelu použitia Rezervného fondu,  Informácia o zmene účelových prostriedkov 7/2023 a o RO  primátor mesta č. 5/2022

6./ 17.50 Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Spišská Belá č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2011, doplnené VZN č. 10/2011 a VZN č. 7/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá.

7./ 18.00 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Spišská Belá

8./ 18.10 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9./ 18.20 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 7/2023,   ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 v znení VZN č. 5/2022 a v znení VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

10./ 18.30 Návrh rozpočtu mesta Spišská Belá na r. 2024 s výhľadom na roky 2025, 2026

11./ 18.50 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá

12./ 19.10  Odpis nevymožiteľnej pohľadávky Mesta Spišská Belá

13./ 19.15 Prenájom nebytového priestoru na ulici Hviezdoslavovej č. 8 v  Spišskej Belej.

14./ 19.20 Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 pre neziskové organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá

15./ 19.30  Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk v meste Spišská Belá

16./ 19.40  Zuzana Knapiková, Zimná č. 406/7  Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku

17./  19.45  Návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2024

18./  19.50   Plán zasadnutí MsZ na rok 2024

19./  19.55  Informácia hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

20./  20.10 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2024

21./ 20.15  Rôzne

22./ 20.30  Záver

Tags: 2023
Najnovšie články