Aktuality
Počet zobrazení 1K

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá, konaného 13. decembra 2023

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2023 venovalo aj týmto témam:

VZN o ochrane ovzdušia na území mesta Spišská Belá

MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Spišská Belá, všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/12/VZN-4-2023-ovzdusie.pdf

VZN o určení výšky príspevku  na činnosť školy  a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišská Belá

MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti  mesta Spišská Belá. Vychádzajúc zo zvýšených nákladov na energie, mzdy zamestnancov a tiež v dôsledku inflácie muselo mesto pristúpiť k navýšeniu príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov.

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa nemení,  ostáva v platnosti VZN č. 6/2023 zo dňa  15.12.2022.

Zmena rozpočtu mesta na rok 2023

MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 8/2023.  Návrh rozpočtového opatrenia je zverejnený na www.spisskabela.sk v časti samospráva/rozpočet mesta.

Rozpočet  mesta  Spišská Belá na rok 2024

MsZ schválilo „Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2024“, vrátane finančných operácií v celkovej výške   8 237 216 EUR. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Podrobnejšie informácie o rozpočte sú zverejnené na webovej stránke mesta.

Doplnenie návrhu  zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Spišská Belá 

MsZ schválilo doplnenie  k  procesu obstarávania „Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu  mesta Spišská Belá“,  podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znené neskorších predpisov  a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov: Zmena z plôch rekreačnej vybavenosti na plochy a objekty občianskej vybavenosti,  žiadateľa Mesto Spišská Belá v lokalite Belanské kúpele  (bývalý hotel Belan  a okolie).

Kancelária poisťovne Allianz  v našom meste 

Poslanci mesta schválili prenájom nebytového priestoru v  Spišskej Belej na ulici Hviezdoslavovej 8 o výmere 47,30 m2 Mgr. Jánovi Haľamovi, bytom  Litmanová 145  na zriadenie  Agentúrnej kancelárie Allianz za cenu  64 EUR/m2/ročne.

Dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024

MsZ schválilo na základe odporúčania hodnotiacej komisie poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta  na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá, viac na   https://spisskabela.sk/samosprava/zasadnutia-msz/zo-zasadnutia-msz-konaneho-dna-13-12-2023/

Plán podujatí na rok 2024  

Poslanci mesta schválili „Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2024“,  kalendár je zverejnený na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/12/KALENDAR-24-1.docx

Činnosť hlavného kontrolóra

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách v posledných 2-3 mesiacoch r. 2023Poslanci zároveň schválili návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2024. Viac info na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/12/Sprava-pre-MsZ-MS-a-ZS.docx

Program Obnovme si svoj dom 2024

Poslanci mesta vzali na vedomie informáciu o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR na základe výzvy – Program Obnovme si svoj dom 2024 za účelom realizácie projektu s názvom „Spišská Belá, dom meštiansky, Hviezdoslavova 379/21 – obnova strechy“. Celkový rozpočet projektu pred verejným obstarávaním je vo výške 24 857,00 EUR. Požadovaná výška dotácie 23 614,00 EUR. MsZ schválilo zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške min. 5% z celkového rozpočtu projektu.

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá

 MsZ schválilo predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá do 31. decembra 2024.

 Zvýšenie platu primátorovi mesta

Poslanci mesta schválili zvýšenie platu primátora mesta o  30  % základného platu  podľa § 4 odsek 2  zákona č. 253/1994 Z.z.   s účinnosťou od 1. januára 2024

Odmeny poslancom mesta

MsZ schválilo priznanie odmeny vo výške 300 EUR pre každého poslanca mestského zastupiteľstva za výkon jeho funkcie počas roka 2023.

Tags: 2023
Najnovšie články