Aktuality
Počet zobrazení 1K

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 19.10.2023 sa venovalo najmä nasledovným témam:  

Konsolidovaná účtovná závierka mesta Spišská Belá a audit za rok  2022     

MsZ vzalo na vedomie informáciu  nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy mesta k 31. decembru 2022

Zmena rozpočtu mesta č. 7  a použitie financií z rezervného fondu

MsZ schválilo  zapojenie a zmenu použitia rezervného fondu do príjmov mesta podľa prílohy zverejnenej na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/11/rezervny-fond.pdf

č.1 k RO 7/2023 a návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 7/2023.  Rozpočtové opatrenie je zverejnené na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/11/5-rozpoctove-opatrenie-7-2023-MsZ.pdf

Voľný nebytový priestor v centre mesta

Poslanci mesta schválili vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaži na prenájom nebytových priestorov o výmere 47 m2 v Spišskej Belej na ulici Hviezdoslavovej č. 8, minimálna výška ročného nájomného je 40 EUR/m2,  podrobnosti na  https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyhlasenie-obchodnej-verejnej-sutaze-2/

Chata Plesnivec v Belianskych Tatrách

Poslanci mesta schválili predĺženie prenájmu  vysokohorskej chaty Plesnivec doterajšiemu nájomcovi Jánovi Matavovi, trvale bytom Spišská Belá, Slnečná č.52 na dobu neurčitú s minimálnou fixovanou garantovanou dobou 7 rokov (do 14.3.2031) za doterajších platných zmluvných podmienok

VZN mesta Spišská Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

MsZ prerokovalo a vyhovelo protestu prokurátora proti VZN mesta Spišská Belá č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá – protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a), § 23 a § 27 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Poslanci schválili  Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá, nariadenie je zverejnené na webe mesta https://spisskabela.sk/samosprava/vzn/vzn-mesta-c-3-2023/

Predaje a prenájmy pozemkov  

1./ MsZ schválilo  predlženie doby nájmu nachádzajúcich sa v k. ú. Tatranská Lomnica – lokalita „Poľko“ (Nad Ždiarom) zapísaných na LV č.402, v podiele 1/1, na dobu 5 rokov žiadateľovi Ing. Richardovi Králikovi a manž. Ivete Králikovej, bytom Ždiar č. 160,  za nájomné vo výške 50 EUR ročne

2./ MsZ zrušilo svoje uznesenie  č. 163/2023 zo dňa 7.9.2023, ohľadne predaja pozemku parc. č. KN „C“ 517/1, druh pozemku záhrada o výmere 79 m2 a pozemku  KN “C“ 516, druh pozemku záhrada o výmere 122 m2  v k.ú. Spišská Belá v podiele 8550/14845  v prospech žiadateľov – kupujúcich:  Stanislav Mirga  a manželka Vlasta Mirgová, rod. Pompová Martina Lányiho 1348/5, Kežmarok,   za kúpnu cenu 30 EUR/m2,  z dôvodu dovolania zo dňa 02.08.2023 voči Rozsudku Okresného súdu v Poprade v nadväznosti Rozsudku Krajského súdu vo veci o určenie neplatnosti dražby s príslušenstvom na byt č.1 v obytnom dome sč. 69

3./ MsZ schválilo predaj  časti pozemku parc.č. KN „C“ 1909/1, druh pozemku zast. pl. a nádvoria o výmere 4852 m2 v kat. území Spišská Belá (LV 1) žiadateľom: Peter Vnenčák a manž. Monika Vnenčáková, ul.  Osloboditeľov 587/34, Spišská Belá, pre účely legalizácie skutkového stavu  za dohodnutú kúpnu cenu  20 EUR/m2,

4./ MsZ schválilo odkúpenie časti pozemku parc. č. KN „C“ 1799/5, druh pozemku orná pôda o výmere 870 m2, zapísaný v LV č. 8229 k.ú. Spišská Belá, z ktorého bol podľa geometrického plánu č. 112/2023,  odčlenený  novovytvorený pozemok parc. č. KN“C“ 1799/6  o výmere 30 m2  a časti pozemku parc. č. KN“C“ 1904/49  o výmere 6 m2,  zapísaný v LV č. 8229 k.ú. Spišská Belá, odčlenený  novovytvorený pozemok parc. č. KN“C“ 1904/50 o výmere 2 m2 od vlastníčky Petry Konkoľ, rod. Pohorelská, ul. SNP  485/25, Spišská Belá za dohodnutú kúpnu cenu 30 EUR /m2

5./ MsZ schválilo odkúpenie časti pozemku parc.č. KN „C“ 1801/3 , druh pozemku orná pôda o výmere 1199 m2, zapísaný v LV č.1586 k.ú. Spišská Belá,  z ktorého bol podľa geometrického plánu č. 119/2023 odčlenený  diel č. 1 o výmere 15 m2  a diel č. 2 o výmere 28 m2,  od vlastníčky Patrície Pohorelskej, rod. Pohorelská ul. SNP  485/25, Spišská Belá za dohodnutú kúpnu cenu 30 EUR /m2

6./ MsZ schválilo predaj časti pozemku parc.č. KN „C“ 480/1, druh pozemku zast. pl. a nádvoria o výmere 4963 m2 v kat. území Spišská Belá ( LV 1)   žiadateľovi Martinovi Reznickému, trvale bytom Kpt. Nálepku 48/1, Spišská Belá, pre účely prístupu k plánovanému rodinnému domu  za dohodnutú kúpnu cenu  30 EUR/m2

7./ MsZ schválilo predaj časti pozemku parc.č. KN „C“1757, druh pozemku lesný pozemok o výmere 29951 m2 v kat. území  Lendak, zapísaný v LV 1335, z ktorého bol geometrickým plánom č. G1-195/2023, odčlenený novovytvorený pozemok parc.č. KN“C“ 1757/4,  druh pozemku lesný pozemok o výmere 425 m2 v prospech žiadateľa  Daniely Schlaferovej, bytom Tatranská Kotlina 11059, za kúpnu cenu podľa VZN mesta Spišská Belá platného v čase uzavretia kúpnej zmluvy. V danom prípade sa jedná o legalizáciu skutkového stavu.  Podmienkou na uzavretie kúpnej zmluvy je schválenie uvedeného zámeru záberu lesného pozemku  v rámci zmeny územného plánu Obce Lendak

8./ Poslanci mesta schválili odpredaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta  Spišská Belá  v k.ú. Lendak nachádzajúce sa pod miestnymi komunikáciami Obce Lendak, za kúpnu cenu 1. EUR a schválili  zriadenie vecného bremena  v prospech oprávneného: Obec Lendak na dobu 5 rokov za 1 EUR  na nižšie uvedené pozemky vo vlastníctve Mesta Spišská Belá, zapísané v LV č.1335  v k.ú. Lendak

9./ MsZ  zrušilo  uzn.č.143/2021 zo dňa  16.12.2021 a  schválilo predaj časti pozemku parc. č. KN“E“ 14953/6, zapísaný  na LV č. 4429 v k.ú. Spišská Belá, žiadateľovi Márii Hlatkej, rod. Neupauerovej, trvale bytom Spišská Belá – Strážky, Popradská 1001/1, za kúpnu cenu 10 EUR/m2, pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome kupujúcej

 

Tags: 2023
Najnovšie články