2008

VZN 9/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 zo dňa 29.12.2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá

VZN 8/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 zo dňa 29.12.2008 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách…

VZN 7/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 zo dňa 29.12.2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

VZN 6/2008 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 zo dňa 29.12.2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská…

VZN 5/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 zo dňa 20.11.2008 o určení školský obvodov

VZN 4/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 zo dňa 11.9.2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 3/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 20.11.2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. …./2013…

VZN 2/2008 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 26.6.2008 o používaní a ochrane symbolov mesta a symbolov primátora mesta Spišská Belá …… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením…

VZN 1/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 zo dňa 21.5.2008 o určení názvu ulice pre novú IBV v lokalite za Novou ulicou v meste Spišská Belá