Pokyny pre záujemcov o pridelenie predajného miesta na poskytovanie ambulantného predaja počas kultúrnych podujatí v meste Spišská Belá

 1. Postup prideľovania predajných miest:
 • Žiadateľ zašle mailom podpísanú prihlášku a oznámenie s potrebnými prílohami na pacigova@spisskabela.sk. Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr 2 týždne pred konaním podujatia. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú môcť byť zaradené do zoznamu uchádzačov o poskytovanie ambulantného predaja, resp. žiadatelia môžu byť evidovaní ako náhradníci. Prihláška nezaručuje rezerváciu, ani pridelenie predajného miesta. Predajné miesto Vám bude pridelené (potvrdené) kladným vyjadrením zo strany organizátora a zaslaním doplňujúcich pokynov.
 • Žiadateľ je povinný doložiť spolu s prihláškou v lehote uvedenej v záhlaví:
  • fotokópiu platného živnostenského listu
  • fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice (ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu). Alebo je povinný poslať čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu (vzor v prílohe)
  • predajca potravinárskeho sortimentu: fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ)
  • podnikateľ v prípade predaja potravín, ovocia, zeleniny, beleného – nebaleného potravinárskeho sortimentu oznámenie o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS)
  • čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
  • čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)
  • zahraničný účastník: fotokópia registrácie na Daňovom úrade SR
  • fotografiu predajného stánku, resp. sortimentu výrobkov
 • Po obdŕžaní kladného vyjadrenia, predávajúci zaplatí poplatok bankovým prevodom do 5 kalendárnych dní. Poplatok za užívanie verejného priestranstva je určený podľa aktuálnej sadzby prijatej vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Spišská Belá č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Pokyny na platbu, výška poplatku a variabilný symbol vám budú zaslané e-mailom spolu s kladným vyjadrením o pridelení predajného miesta.
 • Poplatok sa v prípade neúčasti predajcu na podujatí nevracia. Vrátenie poplatku nie je možné ani z dôvodov nespokojnosti s predajným miestom, nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Poplatky budú vrátené v prípade zrušenia podujatia zo strany usporiadateľa.
 • Následne, na základe prijatia poplatku na bankový účet mesta Spišská Belá, budú prideľované voľné predajné miesta a žiadateľ obdrží od usporiadateľa povolenie na predaj a informácie o umiestnení predajného miesta.
 • Žiadateľ berie na vedomie, že sortiment tovaru, rozmiestnenie a počet predajných miest je v kompetencii organizátora podujatia. Ak počet prihlásených žiadateľov o účasť na podujatí prevýši kapacitné možnosti organizátora, má organizátor právo nepovoliť účasť na podujatí. Usporiadateľ  podujatia  si  vyhradzuje  právo  výberu  predávajúcich.
 1. Spôsob platenia za predajné miesto:
 • Poplatok za predajné miesto sa uhrádza bankovým prevodom z účtu predávajúceho na účet mesta do 5 kalendárnych dní od prijatia kladného vyjadrenia o pridelení predajného miesta.
  • IBAN: SK86 0200 0000 0000 2702 0562
  • Variabilný symbol: bude zaslaný e-mailom s dodatočnými informáciami
  • Sprava pre prijímateľa: meno, resp. firmu a adresa odosielateľa
 1. Sadzba za užívanie verejného priestranstva:

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň určuje nasledovne (VZN 6/2022):

umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a ambulantné poskytovanie služieb z auta 3,00 €/m² a deň
umiestnenie predajného zariadenia s občerstvením počas kultúrnych a spoločenských podujatí  

8,00 €/m² a deň

umiestnenie stavebného zariadenia  0,30 €/m² a deň
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií   1,00 €/m² a deň
umiestnenie skládky materiálu  0,30€/m² a deň
umiestnenie reklamného zariadenia   3,00 €/m² a deň
umiestnenie zariadenia na propagáciu politickej strany 14,00 €/m2 a deň
 1. Doplňujúce informácie:
 • Povolenia na predaj budú v deň konania podujatia kontrolované príslušníkmi mestskej polície alebo poverenými zamestnancami Mesta Spišská Belá.
 • Príslušníci mestskej polície skontrolujú zabraté metre, či sú v zhode s povolením.
 • Za popratanie predajného miesta po ukončení predaja je zodpovedný predávajúci.
 • Predajné stánky a autá za stánkami sú predajcovia povinní umiestňovať tak, aby nedošlo k poškodeniu zelene a dlažby. Ak nie je možné umiestniť auto za predajným stánkom, môže ho účastník odstaviť na riadnom parkovisku.
 • Stráženie stánku a tovaru v ňom počas predaja i mimo predajného času si zabezpečí každý účastník sám.

 

Názov prílohy Odkaz
čestné vyhlásenia Stiahnuť
prihlaska_predaj_na_podujati Stiahnuť
Oznámenie Stiahnuť