hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 273

Sumár doterajších opatrení mesta Spišská Belá

Samospráva nášho mesta vás priebežne informuje o aktuálnych krokoch, ktoré realizuje v rámci opatrení na zabránenie šírenia pandémie spôsobenej novým vírusom COVID-19. Na mestskom webe, ale aj na oficiálnom profile mesta na Facebooku, na výveskách v mestev mestskom rozhlase môžete priebežne získavať potrebné informácie.

Na tomto mieste sumarizujeme doterajšie opatrenia radnice. Za každým opatrením nájdete aj internetový odkaz na článok, ktorý podrobne vysvetľuje dané opatrenie.

10.3.2020 – v zmysle opatrení ústredného krízového štábu  vydal primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna nariadenie s účinnosťou od 10.3.2020 až do odvolania:

 • zákaz mestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,
 • zákaz pre právnické a fyzické osoby podnikateľov v našom meste organizovať hromadné podujatia,
 • povinnosť absolvovať  14-dňovú domácu karanténu pre osoby, ktoré sa vrátili z krajín s vysokým výskytom koronavírusu.
 • uskutočniť dôkladnú dezinfekciu priestorov mestského úradu,
 • občanov vyzval využívať prednostne elektronickú komunikáciu s mestom,
 • opatrovateľky v prípade akéhokoľvek príznaku sú povinné informovať zamestnankyňu sociálneho oddelenia mestského úradu a nenastupovať do práce
 • školy v meste zostali zatiaľ otvorené.

Odkaz: https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/03/OZN%C3%81MENIE-Mestsk%C3%A9ho-%C3%BAradu-v-Spi%C5%A1skej-Belej.pdf

11.3.2020 – V Spišskej Belej došlo k zrušeniu plánovaných slávností prijatia jubilantov a uvítania novonarodených detí. Odkaz:https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/prijatie-jubilantov-a-novonarodenych-deti-dna-11-marca-2020-nebude/

11.3.2020 –  Všetky kostoly v Spišskej Belej a v Strážkach sa na dva týždne  pre verejnosť na slúženie omší a verejných zhromaždení zatvorili. Pohrebné obrady na mestskom cintoríne v Spišskej Belej sa môžu konať iba za účasti najbližších príbuzných a za prísnych hygienických opatrení. Odkaz: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/oznam-spravcu-pohrebisk/

12.3.2020 – Krízový štáb na celoštátnej úrovni rozhodol o ďalších opatreniach od piatka 13. 3. 2020:

 • nebudú premávať medzinárodné vlaky ani autobusy, vnútroštátne vlaky budú premávať podľa sobotňajšieho grafikonu,
 • nákladná preprava kvôli zásobovaniu nebola obmedzená,
 • letecká osobná doprava bola na všetkých letiskách na Slovensku zastavená po rozhodnutí vlády,
 • zatvorili sa všetky lyžiarske stradiská, welnessy, aqaparky, fitness centrá, kúpele, bary, diskotéky, divadlá, kiná, múzeá,
 • povinná 14-dňová domáca karanténa pre osoby, ktoré sa vrátili z akejkoľvek krajiny (za nedodržanie pokuta 1 650 €),
 • všetky školy a školské zariadenia na Slovensku (aj v Spišskej Belej – MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ) sa zatvorili 16.3. (do 27.3.2020),
 • počas víkendu 14.-15. marca v nákupných centrách boli otvorené iba potraviny, drogérie a lekárne.
 • obmedzili sa otváracie hodiny v klientských centrách na 3 hodiny denne, uprednostňuje sa elektronická forma komunikácie. Odkaz: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/oznam-centra-volneho-casu-2/

13.3.2020 – Mestský úrad v Spišskej Belej bol zatvorený. Prebiehala dôkladná dezinfekcia všetkých jeho priestorov. Odkaz: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/mestsky-urad-pre-verejnost-zatvoreny/

15.3. 2020 – Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 16.3.2020 na 14 dní uzavrel všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky služieb okrem potravín, drogérií, lekární, čerpacích staníc, predajní novín a predajní krmív pre zvieratá. V prevádzkach verejného stravovania sa zakázala prítomnosť verejnosti. (výdaj stravy mohol fungovať). Platí to aj pre naše mesto. S verejnosťou v Spišskej Belej odkomunikované. Odkaz:https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/03/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/03/Opatrenie-UVZ-SR-o-zakaze-a-obmedzeni-prevadzok.pdf

15.3. 2020 – Primátorovi mesta Spišská Belá sa napriek všeobecnému nedostatku rúšok i materiálu na ne, podarilo zabezpečiť 110 metrov bavlnenej látky. Zdravotná sestra Eva Škvareková so zamestnancami mesta natočila videonávod, ako ušiť rúška. Návod je zverejnený: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/koronavirus-ochranne-ruska-v-spisskej-belej/

15.3.2020 – Napriek nedeli sa po vyhlásení výzvy na mestskom úrade prihlásilo 23 Beľanov ochotných šiť rúška. Zamestnanci mesta ihneď začali strihať látku, stužky, pridávali nite a balili tašky s materiálom na 60 rúšok pre každú šičku. Niektoré si pýtali aj 2 tašky. Začala sa distribúcia materiálu dobrovoľníkom. https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/dobrovolnici-v-meste-siju-ochranne-ruska/

16.3.2020 – mesto zverejnilo na webstránke pravidlá pre prevenciu pred vírusom a pravidlá pri zistení vírusu u pacienta, v mestských výveskách sa zverejnil piktogramový postup nasadenia, používania a dezinfekcie ochrannej masky; v  mestskom rozhlase sa pravidelne hlási výzva občanom o opatreniach v súvislosti s prevenciou COVID-19, https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/03/Verejn%C3%A1-vyhl%C3%A1%C5%A1ka_rozhodnutie_izol%C3%A1cia-v-dom%C3%A1com-prostred%C3%AD.pdf

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/03/Koronavirus_odporucania.pdf

– na mestskom webe boli zverejnené informácie Sociálnej poisťovne pre rodičov starajúcich sa o deti do 10 rokov, ktorých školy boli zatvorené: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/opatrenia-socialnej-poistovne-v-procese-eliminacie-sirenia-koronavirusu/

16.3.2020 – v mestskom rozhlase a na webstránke mesta + oficiálnom FB profile mesta samospráva dala ponuku imobilným, osamelým a seniorom nad 65 rokov bez príbuzných, že ju môžu kontaktovať  na adrese mlakova@spisskabela.sk, alebo telefonicky na čísle: 052-4680518, 052-4680511, aby im bola zabezpečená pomoc: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/pomoc-osamelym-seniorom/

16.3.2020 –   Mestský úrad zrušil úradné hodiny a pre verejnosť ho do odvolania zatvoril. Zatvorili sa aj ďalšie mestské inštitúcie: Mestská knižnica, Mestská polícia, budova DHZ, verejné WC, Face Club, futbalový aj  hokejbalový štadión, multifunkčné ihriská, športoviská, detské ihriská, Zariadenie opatrovateľskej služby. Na všetkých inštitúciách visia oznamy, na mestskom webe, na oficiálnom FB profile mesta, v mestskom rozhlase boli informácie odkomunikované s verejnosťou. Úradná komunikácia s verejnosťou prebiehala telefonicky a elektronicky. https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/vsetky-mestske-institucie-a-budovy-su-zatvorene/

– Mesto na svojej internetovej stránke, na oficiálnom profile na FB v mestskom rozhlase a na výveskách v meste informovalo obyvateľov aj o nevyhnutnosti dodržiavať preventívne hygienické opatrenia proti šíreniu ochorenia spôsobeného koronavírusom. https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/pravidla-pre-prevenciu-pred-virusom-a-pri-zisteni-virusu-u-pacienta/

– Ambulancie všeobecných lekárov, zubárov a detských lekárok v meste od tohto dátumu do odvolania ordinujú iba po telefonickej konzultácii s lekárom v upravených ordinačných hodinách. Informácia zverejnená na mestskom webe. https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/rezim-fungovania-zubnych-ambulancii-v-meste/

17.3. 2020 – mesto Spišská Belá  začalo s doručovaním ochranných rúšok na tvár.  Obálka obsahovala aj list primátora mesta Spišská Belá Jozefa Kunus výzvou k zodpovednej prevencii a základné informácie o používaní rúška a jeho dezinfekcii. Do ďalších domácností sa ochranné rúška dostali tak, aby každý obyvateľ Spišskej Belej dostal od mesta jedno rúško. https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/mesto-zacalo-s-distribuciou-rusok-pre-obcanov/

– Na webstránke mesta vyšiel edukačný článok Nosiť rúško nie je hanba! Apeluje  na rešpektovanie hygienických opatrení pri nakupovaní. https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/mesto-zacalo-s-distribuciou-rusok-pre-obcanov/

18.3.2020 – mesto Spišská Belá na webe vyzvalo tých, ktorí majú zásoby materiálu na šitie rúšok, aby ho kontaktovali. Predajcovia už nedokážu zabezpečiť látku ani ostatné potreby na šitie rúšok. https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/ziadost-o-spolupracu/

19.3.2020 – Nové opatrenia hlavného hygienika ku povinnej 14-dňovej karanténe osôb s prechodným a trvalým pobytom na Slovensku a osôb s nimi žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré sa od 13.3.2020 vrátili zo zahraničia – zverejnené na mestskom webe. Odkaz: https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/03/karant%C3%A9nne-opatrenie-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A9-od-19_03_2020.pdf

Všetky aktuálne informácie a kroky samosprávy v tomto období sú priebežne zverejňované na mestskej webovej stránke, v mestskom rozhlase, na oficiálnom  FB profile mesta Spišská Belá, ako aj v Spišskobelianskom spravodaji.  

Sledujte, prosíme, informácie na internetovej stránke mesta. Kliknutím na pohyblivý baner INFO na hlavnej webstránke mesta Spišská Belá získate VŠETKY detailné informácie o aktuálnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom. Linka:  https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/aktualne-preventivne-opatrenia/

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu