2011

VZN 10/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania…

VZN 9/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na…

VZN 8/2011 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom…

VZN 7/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy…

VZN 6/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

VZN 5/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 4/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2010 o poskytovaní sociálnej pomoci

VZN 3/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská belá

VZN 2/2011 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o menších obecných službách organizovaných mestom Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 182/2015

VZN 1/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 zo dňa 3.3.2011 o určení školských obvodov