Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5…

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: „Zabezpečenie certifikovaného jazykového kurzu poľského jazyka dodávateľským spôsobom v určenom rozsahu“ v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Posilnenie cezhraničného…