Úradná tabuľa

Oznámenie

Verejné prerokovanie konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Verejná vyhláška

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Spišská Belá. SKM_754e16080807070

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o predĺžení termínu platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „I/77 Spišská Belá – Bušovce“ a…

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania k umiestneniu stavby „MTS_KK_KVB_Spišská Belá, Štefániková 18“.

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania k umiestneniu líniovej stavby: „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“.

Rekreačný areál Strážky

Spoločnosť AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad, ul. Nová č. 74 Poprad – Veľká 058 80, podali dňa 15.07.2016 žiadosť…
Menu
Oznámenia
X