hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 110

Verejná vyhláška – upovedomenie SIŽP o podaní odvolania voči rozhodnutiu zn. 4442/57/2020-19768/2021/571360107/Z7-SP-ZK zo dňa 28.06.2021

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutý orgán, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje upovedomenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach, zn. 4442/57/2020-28727/2021/Z7-SP-ZK zo dňa 04.08.2021, o podaní odvolania účastníkmi konania Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá a Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá v zákonom stanovenej lehote proti rozhodnutiu IŽP Košice č. 4442/57/2020-19768/2021/571360107/Z7-SP-ZK zo dňa 28.06.2021, ktoré bolo doručené 05.08.2021.

Rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach, zn. 4442/57/2020-19768/2021/571360107/Z7-SP-ZK zo dňa 28.06.2021, sa zastavilo konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka III. stavebnej triedy Spišská Belá“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebných objektov SO 05 Skládkovacie priestory a SO 41 Rekultivácia, umiestnených na pozemkoch parc. č. 15635/1 a 15635/2 v k. ú. Spišská Belá. Žiadateľom uvedenej zmeny bol prevádzkovateľ – stavebník Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. (IČO: 36 489 042), Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
verejná vyhláška_skládka_odvolanie voči rozhodnutiu o zastavení konania Stiahnuť
obsah odvolania_Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. Stiahnuť
obsah odvolania_Mesto Spišská Belá Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X