hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 642

2. kolo výberového konania na obsadenie pracovnej pozície – koordinátor mládežníckeho klubu Face club v meste Spišská Belá

Mesto Spišská Belá, zastúpené  Jozefom Kunom, primátorom  mesta, vyhlasuje 2. kolo výberového konania na obsadenie  pracovnej pozície koordinátor mládežníckeho klubu Face club v meste Spišská Belá.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor

Termín výberového konania upresníme záujemcom, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu sa môžu písomne prihlásiť do výberového konania. Svoju žiadosť s prílohami môžu doručiť osobne, zaslať poštou na Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá alebo poslať e-mailom na adresu sobanska@spisskabela.sk. (V prípade využitia pošty alebo doručenia osobne, obálku označiť “Neotvárať – koordinátor Face club”, v prípade e-mailu uviesť “koordinátor Face club” ako predmet.)

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.9. do 12.00 hod. 

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax
 • doklady o odbornom vzdelávaní, školeniach alebo akýchkoľvek iných formách vzdelávania
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace (podmienka bezúhonnosti)

Miesto výkonu práce je Face club (mládežnícky klub) Petzvalova 16, 059 01 Spišská Belá, práca je v poobedňajších hodinách.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania upresníme na výberovom konaní.

Plat je 1 469€ (brutto)

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu koordinátora Face clubu sú:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

alebo

 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pedagogického zamerania alebo zamerania sociálnej práce a poradenstva

            alebo

 1. stredná škola s maturitou a min. 3 ročná prax v odbore práce s mládežou (pracovník s mládežou, animátor, mládežnícky vedúci)

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu koordinátora Face clubu:

 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni (B1- písomne, ústne)
 • skúsenosť v oblasti práce s mládežou a deťmi (voľnočasové alebo školské  aktivity)
 • skúsenosť s neformálnym vzdelávaním výhodou
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce výhodou
 • skúsenosti v oblasti mentoringu a koučingu výhodou
 • bežná obsluha programov Mikrosoft Word, Excel, Canva alebo iný grafický program, Google drive, e-mail
 • ochota a chuť učiť sa nové veci
 • kompetenčné predpoklady:  vedieť kriticky myslieť, kooperatívne riešiť problémy, byť tvorivý, efektívne si organizovať prácu, spolupracovať s druhými, byť zodpovedný vo svojom konaní, rešpektovať a uplatňovať ľudské práva, aktívne zlepšovať kompetencie v oblasti práce s mládežou (vzdelávanie, školenia, webináre…), komunikatívnosť, flexibilita, analytické myslenie, plánovanie, manažérske zručnosti.

 

Charakteristika práce koordinátora Face clubu:

Úlohou koordinátora Face clubu je koordinovať fungovanie mládežníckeho klubu, v spolupráci s dobrovoľníkmi vytvárať program pre deti a mladých a zabezpečovať bezproblémový chod mládežnickeho klubu. Koordinátor je človek, ktorý tam je pre deti a mladých ako sprievodca a vie im v prípade potreby podať pomocnú ruku alebo odporučiť odbornú pomoc. Taktiež zodpovedá za riešenie konfliktov.

Pracovná náplň koordinátora Face clubu:

 • koordinovanie a tvorba programu pre deti a mladých
 • starostlivosť o Face club (zabezpečovanie chodu, opráv alebo iných potrieb – sanita)
 • starostlivosť o deti a mladých počas otváracích hodín
 • spolupráca s Mestom Spišská Belá
 • mentoringová podpora detí a mladých
 • koordinovanie dobrovoľníkov
 • PR komunikácia Face klubu (facebook, instagram…)
 • aktívne zapájanie do interakcie s deťmi a mladými
 • starostlivosť o technický a iný materiál a zabezpečenie (spoločenské hry, outdoor hry…)
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými dobrovoľníkmi
 • spolupráca s koordinátorom práce s mládežou a koordinátorom Pôjdu (koncepcia)
 • vykazovať počty detí a mladých (viesť knihu návštev)

 

V prípade ak bude uchádzač neúspešný, všetky doklady mu budú vrátené.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Názov prílohy Odkaz
2. Výberové konanie KFC.docx Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X