hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 160

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície odborný pracovník Komunitného centra v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá zastúpené Jozefom Kunom, primátorom  mesta vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície odborný pracovník Komunitného centra v Spišskej Belej.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.8.2021 o 10­.00 hod. v zasadačke  Mestského úradu v Spišskej Belej.

Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.08.2021 do 14.00 hod.

Zá­ujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu komunitný pracovník KC sú:

  1.  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, v odbore sociálne služby a poradenstvo alebo tiež v inom príbuznom odbore v oblasti pomáhajúcich  profesií

  alebo

  1.  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, sociálne služby a poradenstvo, alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania (napr. špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a pod.)

Minimálna požadovaná prax je 2 roky v sociálnej práci.

Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym pracovníkom,  na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov.

Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce).

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborného pracovníka KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; organizačné zručnosti, schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lo­kalitách; schopnosť ostať neutrálny, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov, orientácia na cieľ a ďalšie
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne)
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky)
 • práca s PC na základnej/uží­vateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • základné administratívne zručnosti
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník  KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum Spišská Belá, ul. Tatranská 1445/33, 059 01 Spišská Belá.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 9.8.2021.

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 5. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 699,50 eur do  830,50 eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe,  15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy,  možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

 

Charakteristika práce odborného pracovníka KC:
Úlohou odborného pracovníka KC je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele.

Odborný pracovník KC vykonáva činnosti:

 • pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania;
 • pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch;
 • poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii potrieb a cieľov z nich vychádzajúcich, analyzuje problémy;
 • poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja KC v nadväznosti na zistené potreby a problémy;
 • buduje dobrovoľnícke kapacity a spolupracuje s dobrovoľníkmi;
 • plánuje a realizuje komunitné akcie,
 • identifikuje tematické okruhy potrebného vzdelávania či inej formy zvyšovania kompetencií obyvateľov lokality;
 • dokumentuje parciálne výstupy celého procesu komunitnej práce;
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;

V Spišskej Belej dňa 04.08.2021

Jozef  Kuna
primátor mesta

Zverejnené na úradnej tabuli: 04.08.2021

Názov prílohy Odkaz
Výberové konanie na pracovníka KC Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X