hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 129

Výberové konanie na obsadenie pozície príslušníka Mestskej polície v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá zastúpené Jozefom Kunom, primátorom  mesta vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov výberové konanie na obsadenie pozície príslušníka Mestskej polície v Spišskej Belej.

Pracovný pomer:  1 pracovné miesto na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup: po dohode (najneskôr od 01. septembra 2021)

Základné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie
 • vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polície
 • znalosť práce s PC (Microsoft Excel a Word)
 • vodičský preukaz skupiny „B“

Ďalšie predpoklady:

 • komunikatívne a organizačné schopnosti
 • zodpovednosť, samostatnosť a flexibilita
 • tímová práca

Vítané doklady a odbornosti:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:

 • prihláška na výberové konanie musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt a e-mailovú adresu
 • dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – originál, alebo overená fotokópia takéhoto dokladu
 • stručný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie starší ako 3  mesiace
 • fotokópia zbrojného preukazu (ak je držiteľom)
 • fotokópia vodičského preukazu
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí do 25. augusta 2021 splnia kvalifikačné a iné odborné kritériá a predpoklady a v stanovenom termíne predložia všetky povinné písomné podklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne, najmenej 10 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť pracovnú zmluvu so žiadnym z uchádzačov vo výberovom konaní.

Termín doručenia prihlášky je do 25. augusta 2021,  do 14.00 hod. 

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá (na obálku napíšte „Výberové konanie – príslušník MP“)

V Spišskej Belej dňa 04.08.2021

Jozef  Kuna
primátor mesta

Zverejnené na úradnej tabuli: 04.08.2021

Názov prílohy Odkaz
Výberové konanie august 2021 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X