hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 282

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania „Skladová hala“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o začatí územného konania o umiestení stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Navrhovateľ Bronislav Šperka a manželka Katarína Šperková, obaja trvale bytom Okružná 1359/1, 059 01 Spišská Belá (ďalej len ,,navrhovateľ“), podali dňa 01.07.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Skladová hala“, na pozemkoch KN-C s parc. č. 5524/83, 5524/93, 5524/84, 5524/90, 5524/89, 5524/80, 2073/137, 2073/136, 2073/133, 2073/132, 2073/131 a KN-E s parc. č. 1184, 1172, 1161/1, 1149/1, 1148/1, 1143/1, 1131/3 v k.ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
verejná vyhláška Stiahnuť
poverenie Stiahnuť
situácia Stiahnuť
Najnovšie články