hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 353

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – koordinátor vzdelávacieho centra Pôjd v meste Spišská Belá

Mesto Spišská Belá zastúpené Jozefom Kunom, primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície koordinátor vzdelávacieho centra Pôjd v meste Spišská Belá.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor

Termín výberového konania: upresníme záujemcom, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu

Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu sa môžu písomne prihlásiť do výberového konania. Svoju žiadosť s prílohami môžu doručiť osobne, zaslať poštou na Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá alebo poslať e-mailom na adresu sobanska@spisskabela.sk. (V prípade využitia pošty alebo doručenia osobne, obálku označiť “Neotvárať – koordinátor Pôjd”, v prípade e-mailu uviesť “koordinátor Pôjd” ako predmet).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30.7.2021 do 14.00 hod.

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu:
● štruktúrovaný životopis uchádzača
● doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
● doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax
● doklady o odbornom vzdelávaní, školeniach alebo akýchkoľvek iných formách vzdelávania
● uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval
● výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace (podmienka bezúhonnosti)

Miesto výkonu práce je Pôjd, Petzvalova 16, 059 01 Spišská Belá.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania upresníme na výberovom konaní.

Plat: 1 469€ (brutto)

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu koordinátora Pôjdu sú:
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
alebo
2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore manažmentu a riadenia alebo v odboroch mediálne a komunikačné štúdia

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu koordinátora Pôjdu:
● znalosť anglického jazyka (B2- písomne, ústne)
● skúsenosť v oblasti projektovej činnosti
● skúsenosť v oblasti práce s mládežou a deťmi
● skúsenosť so zážitkovým a neformálnym vzdelávaním výhodou
● bežná obsluha programov Mikrosoft Word, Excel, Canva alebo iný grafický program, Google drive, e-mail
● skúsenosť s prácou v tíme
● ochota a chuť učiť sa nové veci
● kompetenčné predpoklady: vedieť kriticky myslieť, kooperatívne riešiť problémy, byť tvorivý, efektívne si organizovať prácu, spolupracovať s druhými, byť zodpovedný vo svojom konaní, rešpektovať a uplatňovať ľudské práva, aktívne zlepšovať kompetencie v oblasti práce s mládežou (vzdelávanie, školenia, webináre…), komunikatívnosť, flexibilita, analytické myslenie, plánovanie, manažérske zručnosti

Charakteristika práce koordinátora Pôjdu:
Úlohou koordinátora Pôjdu rozbehnúť fungovanie vzdelávacieho centra a nastaviť fungovanie, ktoré sa zameriava na neformálne a zážitkové učenie, vytvárať a nastavovať program vzdelávacieho centra v spolupráci s ostatnými aktérmi, koordinovať coworking a riadiť vzdelávacie centrum a jeho PR.

Pracovná náplň koordinátora Pôjdu:
● koordinácia vzdelávacích aktivít
● koordinácia iných inšpiratívnych aktivít
● starostlivosť o Pôjd (zabezpečovanie chodu, opráv alebo iných potrieb)
● komunikácia medzi aktérmi tvorby programu a inými pracujúcimi s mladými dospelými na lokálnej alebo regionálnej úrovni
● spolupráca s mestom Spišská Belá
● kalendár akcií a jeho aktualizácia
● starostlivosť o coworking a technické zariadenie
● pomoc pri realizácií neformálnych a zážitkových aktivít
● projektová činnosť
● PR komunikácia (facebook, instagram…)
● vytvárať udržateľnosť pracovnému miestu
● spolupráca s koordinátorom práce s mládežou a koordinátorom Face clubu
● vykazovať počty detí a mladých (viesť knihu návštev)
● komunikácia s Nórskymi partnermi – Newschool (vzdelávanie pre učiteľov, nastavenie pravidiel Pôjdu a coworkingu)
● vytváranie obsahového rámca Pôjdu v súlade s cieľmi a plánovanými aktivitami projektu
● skúmať potreby mladých dospelých a možnosti ich napĺňania na Pôjd
● sledovať trendy mladých, zapájanie sa do skúmania nových trendov

V prípade ak bude uchádzač neúspešný, všetky doklady mu budú vrátené.

 

Názov prílohy Odkaz
Výberové konanie KPôjd Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X