Oznam – stavebný úrad

Mesto  Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon”) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konaní, vedených ku dnešnému dňu na stavebnom úrade v zmysle stavebného zákona (t.j. konaní za účelom vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, povolenia odstránenia stavby, povolenia zmeny účelu užívania, konania vo veci prerokovania priestupku, resp. správneho deliktu…), že v súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID -19 sa od 16.3.2020 nebudú konať ústne pojednávania, zvolané na mieste stavby, resp. na Mestskom úrade Spišská Belá.

Tieto pojednávania a prerokovania sa budú konať v náhradných termínoch, o ktorých budú účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie informované v dostatočnom časovom predstihu.

V prípade podania pripomienok a námietok odporúčame v súčasnosti využiť poštové služby,  zaslanie e-mailu   (zverejnený  na  web-stránke,  na  úradnej tabuli)  alebo schránku, ktorá je umiestnená  pri vstupe do budovy MsÚ.

Ďakujeme za pochopenie.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X